Çeşitli elektrik, aydınlatma ve tesisat ürünleri üreten ve geliştiren, ürettiği ürünlerde ve vermiş olduğu hizmetlerde daima müşteri memnuniyetini esas alan ve bilgiyi en değerli varlıklardan biri olarak benimseyen MUTLUSAN A.Ş, bilgi güvenliğini güvence altına almak için gerekli tüm tedbirleri almaktadır

Bu doğrultuda MUTLUSAN A.Ş olarak, kuruluşumuz bünyesinde bulunan Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için:

Bilgi varlıklarını tanımlamayı ve bu varlıkların,

İşe etkisini: varlığıyerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,
Tehdit olasılığını: zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak,
Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi,  değerlendirmeyi,
Kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı,
Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmeyi, yaşanması durumunda ise koordineli  biçimde yanıt verebilmeyi,
İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek her türlü kesintinin önüne geçebilmeyi, geçilemediği  durumlarda ise hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmeyi,
Bilgi güvenliği süreçlerinin performansını ölçmeyi,
Bu verilerden hedefler üretmeyi,
Zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,
İşimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı,
Taahhüt ederiz

Dünya standartlarında kaliteli elektrik malzemesi üreten ve ürettiren, bölgesinde lider ve güçlü bir marka olmakanlayışıyla;

Müşterilerimizin ve ilgili taraflarımızın beklentilerini eksiksiz karşılamak üzere uygulanabilir şartları gözeterek, koşulsuz müşteri memnuniyetini ve güvenini sağlamak,

Entegre Yönetim Sistemimizin sürekli iyileştirilmesi ve kalite tanımına uygun nitelikte nihai ürün ve hizmetin üretimi için, tüm personelinin eğitim faaliyetlerini sürdürmesi ve kalite ekip çalışmalarına katılımının sağlanmasına yönelik tüm olanakları temin etmek,

Müşteri şartları ve yasal şartların yerine getirilmesi için gerekli tüm faaliyetleri planlamak ve uygulamak,

Kaynaklarımızı yerinde kullanarak, müşteri taleplerinizamanında ve rekabet edici fiyatlarda karşılamak,

Faaliyetlerini yürütürken çevreye ve diğer doğal ortamlara yönelik kirlenmeyi önlemek, kaynakları etkin ve planlı kullanarak gelecek nesillere yaşanabilir bir çevreyi miras bırakmak.

Atıklarımızın geri kazanım yolu ile bertarafını sağlayarak kirliliği önlemek,

Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamak,

Bu doğrultuda çalışanlarımızın İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyerek bunları en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmak

Şirketimizin Entegre Politikasıdır.

Hıdır Kaçmaz

Yön.Kur.Başkan Yard.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

 KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ

MUTLUSAN PLASTİK ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. (“MUTLUSAN PLASTİK”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı ve Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

1) İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?                  

 

İş ortaklarımızın kişisel bilgileri MUTLUSAN PLASTİK tarafından KVKK’ nın 4.2. maddesinde öngörülen; 

 

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza

edilme,

 

ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. 

 

A. Ziyaretçilerimiz

 

Ziyaretçilerimizin fiziksel mekan güvenliği bilgileri (ör. kamera kayıtları); 

 

a) fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir.

 

B. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

 

Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi bilginiz) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde) kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (ör. e-posta adresiniz); 

a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

b) bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 

c) talep/şikayetlerin takibi, 

d) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

e) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 

f) internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.

 

 

C. Müşterilerimiz

 

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya müşterilerinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (ör. sipariş bilgisi), fiziksel mekan güvenliği bilgileri, finans bilgileri (ör. bilanço bilgileri), hukuki işlem bilgileri, pazarlama bilgileri (ör. alışveriş geçmişi bilgileri); 

 

a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

b) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 

c) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, 

d) lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, 

e) mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, 

f) mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, 

g) pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, 

h) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 

i) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 

j) fiziksel mekan güvenliğinin temini, 

k) hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, 

l) saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, 

m) risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 

n) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, 

o) firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, 

p) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

 

D. Potansiyel Müşterilerimiz                           

 

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin çalışanlarının ve/veya müşterilerinin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, pazarlama bilgileri; 

 

a) mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi, 

b) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 

c) fiziksel mekan güvenliğinin temini, 

d) reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, 

e) pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amaçları ile işlenecektir

 

E. Tedarikçi Çalışanımız

 

Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri (ör. meslek içi eğitim bilgileri);

 

a) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

b) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, 

c) fiziksel mekan güvenliğinin temini, 

d) tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 

e) lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, 

f) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 

g) iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir. 

 

F. Tedarikçi Yetkilimiz                              

 

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri;

 

a) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, 

b) mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, 

c) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 

d) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 

e) yatırım süreçlerinin yürütülmesi, 

f) fiziksel mekan güvenliğinin temini, 

g) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

 

2) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

 

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler, ziyaretçi formları gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. KKB ve Findeks), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. 

 

3) Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

 

Kişisel verileriniz, MUTLUSAN PLASTİK tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

 

(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

(ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

(iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

(v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

 

Veri işleme faaliyetinin, yukarıdaki hukuki sebeplerden birine dayandırılamadığı zaman ise açık rızanıza dayanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

 

 

 

4) Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?         

 

a) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir.

 

b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

 

c) Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerimize, tedarikçilere, kargo şirketlerine, sigorta şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

 

d) Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

 

e) Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

 

f) Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına;  hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde ölçüde topluluk şirketlerine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

 

5) Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?               

 

MUTLUSAN PLASTİK olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

 

6) Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

 

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi MUTLUSAN PLASTİK ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.’ ye ait “https://www.mutlusan.com.tr/” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu:  MUTLUSAN PLASTİK ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Adres: İkitelli Org. San. Bölgesi Mahallesi Enkoop Cad. No:7 Başakşehir / İSTANBUL

Mail: kvkk@mutlusan.com.tr

 

MUTLUSAN PLASTİK ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
İnternet Sitesindeki Çerez Kullanımı Hakkında KVKK Uyumluluk Çalışması

 

Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

 

(Yukarıdaki metin, internet sitesini ilk ziyaret sırasında pop-up şeklinde çıkmalı ve ziyaretçilere “Kabul Et” ve “Reddet” seçenekleri sunulmalıdır. Çerezlerin ulusal ve uluslar arası mevzuata uygun olarak kullanılabilmesi için ziyaretçilerin ilk ziyaretleri sırasında çıkacak olan pop-up’ta “Kabul Et” seçeneğine tıklamış olmaları gerekmektedir. Kullanıcıların çerez kullanımını kabul ettiklerinin varsayılmaması ve ön ayar olarak çerezler vasıtasıyla ziyaretçi verilerinin işlenmemesi tavsiye olunmaktadır.)

 

Not: Yukarıda paylaşılan metinde ‘Çerez Politikamız’ ifadesine tıklandığında kullanıcıların aşağıdaki metne, ‘Aydınlatma Metnimiz’ ifadesine tıklandığında kullanıcıların internet sitesi aydınlatma metnine ulaşmaları gerekmektedir. Aynı şekilde aşağıdaki (Aydınlatma Metninden) ifadesine tıklandığında kullanıcıların internet sitesi aydınlatma metnine ulaşabilmeleri gerekmektedir.

Not: Kullanıcıların “Çerez Politikamız” metnine ana sayfadan ulaşabilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle ana sayfada yer alan alt bilgi bölümüne tıklandığında aşağıdaki metne yönlendiren bir bağlantı yer alması gerekmektedir.

 

Çerez Politikamız

 

MUTLUSAN PLASTİK ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. olarak internet sitelerimizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından veya aşağıdaki detaylı çerez kaldırım açıklamasından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitelerimizin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internet sitelerimizde çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitelerimizde yer alan Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz.

 

Çerezlerimiz, internet sitelerimizi kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır. Çerezler üç çeşittir:

 

Oturum çerezleri: Geçici çerezlerdir, tarayıcınızı kapattığınızda silinirler, yani kalıcı değillerdir. Sitelerimizin ve sizin, ziyaretinizde güvenliğini, sürekliliğini sağlamak gibi amaçlarla kullanılırlar.

 

Kalıcı çerezler: Sizin bir hareketinizle ya da çerezin içerisindeki süre aralığı sona erene kadar tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar. Bu çerezler sizin bilgilerinizi ve seçimlerinizi bir sonraki ziyaretinizde internet sitemizin hatırlamasına yardımcı olurlar.

 

Birinci ve üçüncü kişi çerezler: Birinci kişi çerezler sitemiz tarafından kullanılan çerezlerdir. Üçüncü kişi çerezler ise sitemiz haricinde bilgisayarınıza kurulan çerezlerdir.

 

Zorunlu çerezler: https://www.mutlusan.com.tr/ internet sitelerinin düzgün şekilde çalışabilmesi için, özelliklerinin düzgün şekilde sunulabilmesi amacıyla kurulan anonim nitelikte çerezlerdir.                     

 

İşlevsel ve analitik çerezler: Tercihlerinizin hatırlanması ve gezinme deneyiminizi geliştirmemize yarayan işlevsel çerezler ve hangi sayfalarımızın daha fazla ilgi çektiğini, hangi kaynakların daha çok görüntülendiğini görmemize yarayan, sitelerimizdeki trafiği görerek bu trafiğe uygun hizmet sağlamamızı sağlayan analitik çerezler kullanılmaktadır. Bu nitelikte çerezler de anonimdir.

 

MUTLUSAN PLASTİK’ in, internet sitesi ve/veya sitelerinde veya mobil web de oturum çerezleri, zorunlu çerezler, kalıcı çerezler ile işlevsel ve analitik çerezleri kullanmaktadır.

 

Sitelerimizin kullandığı zorunlu ve birinci parti olanlar haricinde kullanılan çerezler şunlardır:

 

Google Analytics: Kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandığını analiz eden bir web analiz aracıdır. Anonim olan bilgilerin yanı sıra internet sitesini kullanmanızla ilgili kişisel veri niteliğindeki bilgiler (İsim, adres, e-mail adresi, IP adresi) tarayıcınız tarafından Google’a gönderilir ve Google tarafından işlenir.

 

Kullanıcı internet tarayıcılarının "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya " www.allaboutcookies.org " veya "www.youronlinechoices.eu " adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmesi halinde, söz konusu web sitesini, veya mobil webi kullanmaya devam edebilir, fakat söz konusu mecraların tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

Size daha iyi bir hizmet sunabilmek için kişisel veri politikamız doğrultusunda çerezler kullanıyoruz. Web sitemizi kullanmaya devam etmeniz halinde cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul ediyorsunuz.

Size Ulaşabilmemiz İçin